gemeente Lingewaard - tijdelijke afsluiting in verband met bouwwerkzaamheden - Conventstraat in Huissen

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - tijdelijke afsluiting in verband met bouwwerkzaamheden - Conventstraat in Huissen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-854774     Onderwerp Tijdelijk afsluiten Conventstraat Huissen   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • er bouwwerkzaamheden plaats gaan vinden op de Aloysiuslocatie gelegen tussen de Conventstraat, Langekerkstraat en Doelenstraat; • het verkeer op de Conventstraat veel overlast zal ondervinden van deze werkzaamheden; • het afsluiten van de Conventstraat onveilige situaties voorkomt; • inwoners op de hoogte zijn dat de Conventstraat gedurende de werkzaamheden afgesloten zal worden; • ontheffinghouders voor het parkeren binnen de blauwe zone tijdelijk een ontheffing krijgen om ook in zone 6 te parkeren aangezien ze niet in de Conventstraat kunnen parkeren; • overleg heeft plaatsgevonden met de politie.   Vereiste van het besluit Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen.   Motivering Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om: - de Conventstraat in Huissen fysiek af te sluiten voor al het verkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers door het plaatsten van hekken met daarop het C1-bord als bedoeld in bijlage 1 van RVV 1990 met onderbord OB54; - de borden C2 en C3 als bedoeld in bijlage 1 van RVV 1990 aan het begin en eind van de Conventstraat gedurende de afsluiting af te plakken; - deze afsluiting geldt zolang er werkzaamheden plaatsvinden op de zogenaamde Aloysiuslocatie.   Een en ander zoals weergegeven op tekening VB-2024-009 die als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.     Bemmel, 15 februari 2024 namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 20-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 2d3c92081dd6760e05be19b4f36b54a4

Gerelateerde berichten