gemeente Lingewaard - opheffen reservering parkeerplaatsen voor deelauto's ten behoeve van gewone elektrische voertuigen - Plaza in Huissen en Kinkelplein in Bemmel

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - opheffen reservering parkeerplaatsen voor deelauto's ten behoeve van gewone elektrische voertuigen - Plaza in Huissen en Kinkelplein in Bemmel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-833560     Onderwerp Opheffen reservering parkeerplaatsen voor deelauto's   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • bij besluiten van 28 april 2022, gepubliceerd op 11 mei 2022, twee parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor elektrische deelauto’s (gmb-2022-202345 en gmb-2022-202326); • deze parkeerplaatsen zijn gelegen bij de laadpalen aan de Plaza in Huissen en op het Kinkelplein in Bemmel; • beide locaties zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Lingewaard; • ondanks het oorspronkelijke succes van de elektrische deelauto’s exploitatie niet langer lonend is, waardoor de exploitant heeft aangegeven te zullen stoppen met de deelauto’s; • vanaf 1 januari 2024 geen elektrische deelauto’s meer in Lingewaard geëxploiteerd zullen worden.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om per 1 januari 2024 de reservering van de twee parkeerplaatsen voor elektrische deelauto’s bij bestaande laadpalen op te heffen en hier weer de reservering die voorheen gold voor het opladen van elektrische auto’s in te stellen. Hiertoe worden de borden E4, conform bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met de tekst ‘Deelauto’ verwijderd en vervangen door borden E8c conform bijlage 1 van het RVV 1990.     Bemmel, 30 november 2023 namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 05-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 3ae5db4fc3ce945512b7b819c60cc2e1

Gerelateerde berichten