gemeente Lingewaard - uitbreiden van het vrachtwagenverbod - gedeelte van de Hogewoerd in Huissen

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - uitbreiden van het vrachtwagenverbod - gedeelte van de Hogewoerd in Huissen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-820168     Onderwerp Uitbreiden vrachtwagenverbod Hogewoerd Huissen   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • de Hogewoerd een weg is die buiten de bebouwde kom van Huissen is gelegen; • op een gedeelte van de Hogewoerd, tussen nummers 7 en 23, een gesloten verklaring voor vrachtverkeer geldt; • het eerste gedeelte van de Hogewoerd, vanaf het kruispunt met de Clivia tot aan Hogewoerd 23, niet in eigendom van de gemeente is; • dit gedeelte van de Hogewoerd aansluit op de gesloten verklaring en net zo smal is als het gedeelte waar de gesloten verklaring geldt; • dit gedeelte van de Hogewoerd qua civieltechnische eigenschappen niet geschikt is voor het verwerken van zwaar verkeer, en dat het gebruik door zwaar verkeer daarom onevenredig veel schade aan de weg veroorzaakt; • vanaf de Clivia niet te zien is dat vrachtwagens niet verder mogen voorbij Hogewoerd 23; • de eigenaar van de weg veel overlast ervaart van vrachtwagens die over de Hogewoerd rijden en daarom heeft gevraagd de gesloten verklaring uit te breiden.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Dit verkeersbesluit strekt tot de volgende belangen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Eigenaar van de weg gehoord Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is de eigenaar van de weg gehoord.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om: - de gesloten verklaring voor vrachtverkeer die geldt op de Hogewoerd vanaf huisnummer 7 tot aan nummer 24 uit te breiden zodat de Hogewoerd vanaf de kruising met de Clivia tot aan Hogewoerd 7 verboden is voor vrachtverkeer. Dit wordt ter plaatse kenbaar gemaakt door plaatsing van het bord C7 conform bijlage 1 van het RVV 1990. - het C18 bord, als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, dat aanwezig is ter hoogte van de kruising Clivia/Hogewoerd te verwijderen.   Een en ander conform tekening VB-2023-051 die als bijlage aan dit besluit is toegevoegd en daar onverbrekelijk onderdeel van uitmaakt.     Bemmel, 3 oktober 2023   namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 06-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 4f11d4ce29f845d58f80f2ee184a1e16

Gerelateerde berichten