Gemeente Lingewaard - parkeerverbod - westzijde Meester Linssenhof Huissen ter hoogte van nummers 1 - 41

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Lingewaard - parkeerverbod - westzijde Meester Linssenhof Huissen ter hoogte van nummers 1 - 41.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-801583     Onderwerp parkeerverbod Meester Linssenhof Huissen   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de teammanager van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, verkeerskundig medewerker, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • de Meester Linssenhof een straat is binnen de bebouwde kom van Huissen; • zich een appartementencomplex bevindt aan de Meester Linssenhof; • er regelmatig direct voor de ingangen van het complex wordt geparkeerd; • er ook voor de rolstoelopgang geparkeerd wordt; • het trottoir voor de ingang erg smal is; • door geparkeerde voertuigen kunnen bewoners en bezoekers niet goed het gebouw verlaten; • er in de omgeving voldoende alternatieve parkeerplekken aanwezig zijn; • door een parkeerverbod aan de westzijde er aan de oostzijde van de weg ruimte ontstaat waar nog enkele voertuigen geparkeerd kunnen worden; • de parkeerdruk door een parkeerverbod daarom maar zeer beperkt toeneemt; • de VvE toestemming heeft gegeven om een van de parkeerverbodsborden op hun grond te plaatsen; • deze weg in beheer en onderhoud is van de gemeente Lingewaard; • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Dit verkeersbesluit strekt tot de volgende belangen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Meester Linssenhof in Huissen vanaf nummer 1 tot nummer 41. Dit parkeerverbod op straat duidelijk te maken door het aanbrengen van de verkeersborden E1, conform bijlage 1 van het RVV 1990.   Een en ander conform de tekening VB-2023-031, welke ter verduidelijking als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.     Bemmel, 8 september 2023   namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed         Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 13-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 4f622902c910057be84fdbb52c5fc1f4

Gerelateerde berichten