gemeente Lingewaard - instellen van een maximumsnelheid van 30 km/h - de Slink in Doornenburg

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - instellen van een maximumsnelheid van 30 km/h - de Slink in Doornenburg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-808168     Onderwerp Snelheid verlagen op de Slink in Doornenburg   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Gelet op: • het Wegencategoriseringsplan van de gemeente Lingewaard; • het landelijke inrichtingsprincipe van Duurzaam Veilig.   Overwegende dat: • de Slink is gelegen binnen de bebouwde kom van Doornenburg; • deze weg in beheer en onderhoud is van de gemeente Lingewaard; • deze weg voornamelijk een ontsluitende functie heeft voor de direct aanwonenden; • deze weg daarom een functie heeft als erftoegangsweg; • er geen trottoir aanwezig is in de Slink; • het een smalle weg betreft; • een doorgaande fietsroute over de Slink gaat.   Verder overwegende dat: • gelet op de inrichting van de weg een woonerf passend zou zijn; • de verkeersadviseur van politie heeft geadviseerd geen woonerf in te stellen; • een woonerf namelijk niet haalbaar is vanwege de doorgaande fietsroute; • een woonerf onduidelijke situaties zou opleveren voor de fietsers; • op de Slink nu nog 50 km/h gereden mag worden en dat is niet wenselijk gezien de inrichting van de weg.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Dit verkeersbesluit strekt tot de volgende belangen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om de maximumsnelheid op de Slink in Doornenburg te verlagen naar 30 km/h. Dit wordt ter plekke kenbaar gemaakt door het plaatsen van de borden A130 en A230 als vermeld in bijlage 1 van het RVV op de Slink ter hoogte van de Scherpe Hoek en ter hoogte van de Pannerdenseweg bij de Slink 2.   Een en ander overeenkomstig de tekening met nummer VB-2023-039 die als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.     Bemmel, 5 januari 2024   namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 10-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 542bb9152a8dfd1fb9c7762907212ad2

Gerelateerde berichten