gemeente Lingewaard - verplaatsen gerserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - van ter hoogte van Katwijk 8 in Haalderen naar ter hoogte van Katwijk 8a in Haalderen

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - verplaatsen gerserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - van ter hoogte van Katwijk 8 in Haalderen naar ter hoogte van Katwijk 8a in Haalderen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-857425     Onderwerp Verplaatsen gereserveerde parkeervakken laadpaal Katwijk Haalderen   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • bij verkeersbesluit van 5 juli 2023 (gmb-2023-292189) zijn twee parkeerplaatsen ter hoogte van Katwijk 8 in Haalderen gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen; • de laadpaal niet bij deze twee parkeerplaatsen is geplaatst, maar twee parkeerplaatsen verderop ter hoogte van Katwijk 8a in Haalderen; • de reservering van twee parkeerplaatsen overeenkomstig besluit gmb-2023-292189 nooit op die locatie is uitgevoerd, maar op de locatie waar de laadpaal daadwerkelijk is geplaatst; • deze locatie logischer is om een laadpaal te plaatsen; • er geen bezwaren zijn gekomen tegen de locatie waar de laadpaal daadwerkelijk is geplaatst; • hetgeen in het verkeersbesluit van 5 juli 2023, met nummer gmb-2023-292189, is gesteld onder de overwegingen nog altijd geldig is en daarom hier als herhaald en ingelast beschouwd moet worden.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; • bevorderen van doelmatig of zuinig energiegebruik.   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om verkeersbesluit gmb-2023-292189 in te trekken en in plaats van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Katwijk 8 in Haalderen te reserveren, twee parkeerplaatsen ter hoogte van Katwijk 8a in Haalderen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze reservering ter plekke kenbaar te maken door het plaatsen van bord E8c van bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van onderbord OB504.   Een en ander overeenkomstig tekening VB-2024-001 welke ter verduidelijking als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.     Bemmel, 15 februari 2024 namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 20-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 60371b205d5639065f60d0c2cef7a1b0

Gerelateerde berichten