gemeente Lingewaard - wijzigen overgang bromfiets op rijbaan en bromfiets op (brom)fietspad - Karstraat in Huissen

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - wijzigen overgang bromfiets op rijbaan en bromfiets op (brom)fietspad - Karstraat in Huissen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-826536     Onderwerp Bromfietsen op de rijbaan Karstraat Huissen   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • de Karstraat een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom van Huissen is; • de Karstraat in beheer en onderhoud van de gemeente Lingewaard is; • bromfietsen sinds 15 december 1999 binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden; • deze maatregel aantoonbaar tot minder bromfietsongevallen heeft geleidt; • op de Karstraat bromfietsen langer dan nodig op een (brom)fietspad rijden; • dit (brom)fietspad eigenlijk niet geschikt is voor bromfietsen en fietsen; • door bromfietsen dichter bij de komgrens van plaats op de weg te laten wisselen neemt de veiligheid voor fietsers én de veiligheid van bromfietsers toe; • de locatie Nijverheidsstraat/Veilingweg/Karstraat is een logische locatie voor de overgang voor wisseling van plaats op de weg; • deze maatregel eenvoudig uitgevoerd kan worden door het veranderen en verplaatsen van borden.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om: - de borden D103 en D104 ter hoogte van Karstraat 59a/63 in Huissen te verwijderen; - op de Karstraat ter hoogte van 73a en 77 borden G11 uit bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen; - de borden G12a te vervangen door borden G11 (beide borden uit bijlage 1 van het RVV 1990) ter hoogte van Karstraat 52a, Kamervoort 64 en Karstraat 95; - ter hoogte van Karstraat 70 het bord C15 te vervangen door C14, beide borden uit bijlage 1 van het RVV 1990; - de borden D103 en G12a, uit bijlage 1 van het RVV 1990, te plaatsen op de Karstraat ter hoogte van Nijverheidsstraat 3.   Een en ander overeenkomstig tekening VB-2023-065 die als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.     Bemmel, 5 december 2023 namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 08-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 6c521f54217158dcf09c72760f7701b9

Gerelateerde berichten