gemeente Lingewaard - instellen van een maximumsnelheid van 60 km/h - twee doodlopende gedeelten van de Krakkedel in Doornenburg

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - instellen van een maximumsnelheid van 60 km/h - twee doodlopende gedeelten van de Krakkedel in Doornenburg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-806588     Onderwerp Twee zijtakken Krakkedel max 60 km/h   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • de Krakkedel buiten de bebouwde kom is gelegen; • de Krakkedel twee zijtakken heeft waar enkele panden aan zijn gelegen; • deze gedeelten van de Krakkedel doodlopend zijn; • deze gedeelten van de Krakkedel voornamelijk een ontsluitende functie hebben voor de aanliggende panden; • deze wegen daarom een functie als erftoegangsweg vervullen en ook als zodanig zijn gecategoriseerd in het Wegencategoriseringsplan; • bij erftoegangswegen in het buitengebied een maximumsnelheid hoort van 60 km/h; • deze gedeelten van de Krakkedel door het smalle wegprofiel en inrichting reeds een uitstraling hebben die past bij een maximumsnelheid van 60 km/h.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Dit verkeersbesluit strekt tot de volgende belangen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om op twee gedeelten van de Krakkedel in Doornenburg een maximumsnelheid van 60 km/h in te stellen. Het gaat om de volgende zijtakken: - de zijtak die begint tussen Krakkedel 4 en 6 en waar de panden Krakkedel 4a en 4b aan zijn gelegen; - de zijtak die begint tegenover Krakkedel 29 en waar de panden Krakkedel 34, 34a, 36 en 38 aan zijn gelegen; Deze maximumsnelheid zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van de borden A160 en A260 overeenkomstig bijgevoegde tekeningen met nummers VB-2023-040-1 en VB-2023-040-2.     Bemmel, 3 oktober 2023   namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed         Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 06-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 7d812c4ead3d9d63738b4cec5bd742cb

Gerelateerde berichten