gemeente Lingewaard - diverse verkeersmaatregelen - Buitenpolder Haalderen

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - diverse verkeersmaatregelen - Buitenpolder Haalderen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-801732     Onderwerp Verkeersmaatregelen nieuw gedeelte Buitenpolder   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • de Buitenpolder een weg in het buitengebied van de gemeente Lingewaard is; • deze weg een steenfabriek en grondstofverwerkingsbedrijf ontsluit; • de weg veel gebruikt wordt door recreanten; • er veel (zwaar) vrachtverkeer op de Buitenpolder rijdt; • er een aantal woningen aan de Buitenpolder zijn gesitueerd; • deze woningen erg dicht tegen de weg staan; • er grote verschillen zijn in de diverse verkeersstromen die van deze weg gebruik maken; • de Buitenpolder een aantal onoverzichtelijke bochten heeft; • de Buitenpolder op een bepaald gedeelte erg smal is; • er afspraken zijn gemaakt met de vrachtwagenchauffeurs over de te rijden snelheid op de Buitenpolder; • het BABW toestaat om onder bijzondere omstandigheden op een weg in het buitengebied een snelheid van 30 km/h in te stellen; • gezien het gebruik en de inrichting van de Buitenpolder een maximumsnelheid van 30 km/h logisch is; • met een nieuw gedeelte het gemotoriseerd verkeer niet over het smalle gedeelte met de onoverzichtelijke bochten hoeft; • door het scheiden van het vrachtverkeer en de zwakkere verkeersdeelnemers de verkeersveiligheid toeneemt; • de veiligheid extra bevorderd kan worden door de voorrang te regelen dusdanig dat het doorgaande verkeer voorrang heeft zodat het verkeer dat moet afdraaien en minder goed zicht heeft af moet remmen en daardoor meer tijd krijgt om goed te kijken; • de overlast voor de omwonenden afneemt als het vrachtverkeer niet meer zo dicht langs hun woningen rijdt; • de verkeerssituatie wijzigt door de nieuw aan te leggen weg; • er verkeersmaatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de nieuwe situatie voor een ieder duidelijk is.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.   Motivering Dit verkeersbesluit strekt tot de volgende belangen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Eigenaar van de weg gehoord Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is de eigenaar van de weg gehoord.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om: - een maximum snelheid van 30 km/h in te stellen op de Buitenpolder door het plaatsen van het zonebord A130 en de oude A130 borden te verwijderen - een zonebord A160 te plaatsen bij het verlaten van de 30 zone; - de voorrang op de nieuwe kruisingen te regelen door het plaatsen van de borden B4, B5 en B6, alsmede door het aanbrengen van haaientanden op dusdanige wijze dat het verkeer dat zijn weg rechtdoor vervolgd voorrang heeft. - een gedeelte van de Buitenpolder af te sluiten voor doorgaand verkeer door het plaatsen van paaltjes ten westen van het perceel kadastraal bekend als Bemmel, sectie D, nummer 996 en net voor de splitsing waar de nieuwe weg aantakt op de oude weg. Dit ter plaatse kenbaar te maken door het bord L8 uit bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen ter hoogte van de nieuwe weg naar rechts van de Buitenpolder komend vanaf de Waaldijk en ter hoogte van de oude weg naar rechts, rijdend richting de Waaldijk. Onder de L8 borden wordt het onderbord OB54 bevestigd;   een en ander overeenkomstig de tekening met nummer BUI-1-1-07-2023     Bemmel, 22 september 2023   namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed           Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 27-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 82dcedcfd22a96514b56c90326154ca1

Gerelateerde berichten