gemeente Lingewaard - reserveren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van Beemd 9 in Huissen

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - reserveren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van Beemd 9 in Huissen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-860235     Onderwerp Mindervalide parkeerplaats ter hoogte van Beemd 9 in Huissen.   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • een aanvraag is ontvangen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Beemd 9 in Huissen; • de Beemd binnen de bebouwde kom van de kern Huissen is gelegen; • deze straat een erftoegangsfunctie vervult; • de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart ‘passagier’; • de aanvrager niet kan beschikken over een geschikte parkeergelegenheid op eigen terrein; • het in het belang van de aanvrager is dat de parkeerplek zo dicht mogelijk bij zijn/haar woning ligt aangezien de passagier in kwestie niet alleen gelaten kan worden; • de aanvrager van verschillende voertuigen gebruik maakt waardoor een parkeerplaats op kenteken reserveren niet mogelijk is; • voor het merendeel alleen op werkdagen overdag gebruik gemaakt zal worden van de parkeerplaats; • het doel van het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats is om de gehandicapte gebruiker daarvan in staat te stellen een actief en mobiel leven te leiden en daardoor aan het algemeen maatschappelijk verkeer kan deelnemen en dit prevaleert boven andere individuele belangen; • de belangen van de aanvrager in deze dan ook zwaarder wegen dan die van overige weggebruikers om overdag op deze parkeerplaats te kunnen parkeren.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om ter hoogte van het adres Beemd 9 in Huissen een gehandicaptenparkeerplaats in te richten, door het plaatsen van een bord model E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van onderbord OB206p met daarop ‘ma t/m vr 08.00 – 17.00 h’.   Een en ander conform tekening VB-2024-013, welke ter verduidelijking als bijlage aan dit besluit is gevoegd.     Bemmel, 4 maart 2024 namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed         Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar College van B&W, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 07-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. 8e2756d6f1cc5fd4bcaa4271a95e08c1

Gerelateerde berichten