gemeente Lingewaard - Instellen van een parkeerverbod en een maximumsnelheid van 30 km/h - Waaldijk in Bemmel vanaf het hek bij de Defensiedijk naar de gemeentegrens met Nijmegen

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - Instellen van een parkeerverbod en een maximumsnelheid van 30 km/h - Waaldijk in Bemmel vanaf het hek bij de Defensiedijk naar de gemeentegrens met Nijmegen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-809407     Onderwerp 30 en parkeerverbod Waaldijk hek - gemeentegrens   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de teammanager van Openbare Ruimte en Vastgoed, de heer R.R.E. Leijte, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • de Waaldijk, vanaf het hek ter hoogte van de Defensiedijk en de gemeentegrens, buiten de bebouwde kom is gelegen; • de Waaldijk is gecategoriseerd als een ETW type II; • dit gedeelte van de Waaldijk een smalle weg betreft met weinig parkeergelegenheid boven aan de dijk; • aan dit gedeelte van de Waaldijk diverse horecagelegenheden zijn gelegen; • hier geen doorgaand gemotoriseerd verkeer komt, enkel bezoekers van de horecagelegenheden; • het zeker bij mooi weer erg druk is met gemotoriseerd verkeer dat een parkeerplek probeert te vinden; • auto’s aan beide zijden van de weg parkeren; • hierdoor onoverzichtelijke, en daarmee onveilige, situaties ontstaan; • door een parkeerverbod aan een zijde een overzichtelijkere situatie ontstaat; • de uitvoeringsvoorschriften BABW de mogelijkheid bieden om op wegvakken buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h in te stellen; • gemeente Lingewaard dit gedeelte van de Waaldijk in beheer en onderhoud heeft; • de gemeente Nijmegen eenzelfde verkeersbesluit neemt voor de Waaldijk / Bemmelsedijk vanaf de gemeentegrens richting Nijmegen; • hierdoor ook op het wegvak vóór de gemeentegrens een parkeerverbod en een maximumsnelheid van 30 km/h geldt.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Dit verkeersbesluit strekt tot de volgende belangen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om, na afronding van de dijkverzwaring die momenteel wordt uitgevoerd,: - een maximumsnelheid van 30 km/h in te stellen op de Waaldijk vanaf het hek ter hoogte van de Defensiedijk tot aan de gemeentegrens. Dit ter plekke kenbaar te maken door plaatsing van het bord A130zb van bijlage 1 van het RVV 1990. - het zonebord A160 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van Waaldijk 26 te verplaatsen naar het hek op de Waaldijk ter hoogte van de Defensiedijk gericht naar Bemmel. - aan de landzijde van de Waaldijk vanaf het hek ter hoogte van de Defensiedijk tot aan de gemeentegrens een eenzijdig parkeerverbod in te stellen. Dit ter plekke kenbaar te maken door plaatsing van het bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990.   Een en ander overeenkomstig de tekening met nummer VB-2023-037 die als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.     Bemmel, 23 februari 2024   namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 02-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. a63d2007bf75e761c660f42ebd97e819

Gerelateerde berichten