gemeente Lingewaard - verplaatsen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - van Jan Joostenstraat ter hoogte van Iepenstraat 2 in Angeren naar Jan Joostenstraat ter hoogte van Jan Joostenstraat 19 in Angeren

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - verplaatsen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - van Jan Joostenstraat ter hoogte van Iepenstraat 2 in Angeren naar Jan Joostenstraat ter hoogte van Jan Joostenstraat 19 in Angeren.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-834655     Onderwerp Verplaatsen laadpaal Jan Joostenstraat Angeren   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • de Jan Joostenstraat is gelegen binnen de bebouwde kom van Angeren; • op de Jan Joostenstraat in Angeren twee parkeerplaatsen ter hoogte van Iepenstraat 2 zijn gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen; • we moeten vergroenen in het kader van klimaatadaptatie; • de hoek Jan Joostenstraat / Iepenstraat een mooie locatie is om te vergroenen; • hierover gesprekken zijn gevoerd met het wijkplatform; • het ontwerp van deze hoek beter tot zijn recht komt als er een paar vierkante meter extra beschikbaar is om groen in te richten; • deze ruimte verkregen kan worden door het verplaatsen van de gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen; • de nieuwe locatie van de gereserveerde parkeerplaatsen dicht bij de huidige locatie is gelegen; • deze locatie dicht bij de benodigde ls-kabels ligt; • het hoge verbruik van de laadpaal over het afgelopen jaar laat zien dat er behoefte is aan een laadpaal en daarom verwijderen van de laadpaal geen optie is.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; • bevorderen van doelmatig of zuinig energiegebruik.   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om: - de twee gereserveerde parkeerplaatsen in de Jan Joostenstraat ter hoogte van Iepenstraat 2 in Angeren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen op te heffen door het verwijderen van het bord E8c zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord; - twee parkeerplaatsen in de Jan Joostenstraat, ter hoogte van Jan Joostenstraat 19, in Angeren, te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van het bord E8c zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord OB504     Bemmel, 28 november 2023 namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed     Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 01-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. aaa4228fb81e145452b4b3dfd03f7b5d

Gerelateerde berichten