gemeente Lingewaard - verplaatsen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats - Sint Maartenstraat ter hoogte van 7a-7v in Doornenburg

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - verplaatsen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats - Sint Maartenstraat ter hoogte van 7a-7v in Doornenburg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-837443     Onderwerp Verplaatsen AGPP Sint Maartenstraat Doornenburg   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • de Sint Maartenstraat en Kerkstraat zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen binnen de bebouwde kom van Doornenburg; • het pleintje op de hoek Kerkstraat/Sint Maartenstraat recentelijk opnieuw is ingericht; • de algemene gehandicaptenparkeerplaats (AGPP) ter hoogte van Sint Maartenstraat 7a-7v vrij krap is; • de eerste parkeerplaats op het genoemde plein, gezien vanaf de Sint Maartenstraat een bredere parkeerplaats is; • deze parkeerplaats maar een paar meter verwijderd is van de huidige locatie van de AGPP.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om: - de huidige algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Sint Maartenstraat 7a-7v in Doornenburg op te heffen door het bord E6, zoals genoemd in bijlage 1 van het RVV 1990, te verwijderen; - de eerste parkeerplaats, gezien vanaf de Sint Maartenstraat, op het plein op de hoek Sint Maartenstraat/Kerkstraat, aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van bord E6, zoals genoemd in bijlage 1 van het RVV 1990, en door het aanbrengen van een invalidetegel.   Een en ander zoals is aangegeven op tekening VB-2023-086 die als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.     Bemmel, 7 december 2023 namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 12-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. b33bc9a66d612fdd155a2f3956573799

Gerelateerde berichten