gemeente Lingewaard - reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - ter hoogte van Dr. R. van Oppenraaijstraat 25 in Bemmel

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - ter hoogte van Dr. R. van Oppenraaijstraat 25 in Bemmel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-919829     Onderwerp Reserveren van twee parkeerplaatsen ter hoogte van Dr. R. van Oppenraaijstraat 25 in Bemmel   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Gelet op: • het document ‘Visie en plaatsingsbeleid’ voor laadpalen zoals in november 2021 door de gemeenteraad van Lingewaard is vastgesteld; • het besluit van het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Lingewaard van 28 juni 2022 waarin het spreidingsplan voor laadpalen tot 2025 is vastgesteld; • de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL); • de regionale concessie voor exclusiviteit in het aanbieden van openbare laadpalen, waar de gemeente Lingewaard aan deelneemt;   Overwegende dat: • de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s in Nederland toeneemt, wat positief is aangezien dit bijdraagt aan het realiseren van duurzame mobiliteit en een schone lucht; • de gemeente Lingewaard elektrisch rijden stimuleert door het faciliteren bij het realiseren van openbare oplaadpunten; • het voorzien van ‘brandstof’ bij een elektrische auto op een andere manier plaatsvindt dan bij conventionele voertuigen met een verbrandingsmotor en dat het opladen van een elektrisch voertuig veel meer tijd kost dan het tanken van een fossiele brandstof bij een conventioneel voertuig met een verbrandingsmotor en daarom de parkeertijd gebruikt wordt als oplaadmoment; • er behoefte is aan elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte; • dat het gezien het nog beperkte aanbod aan laadvoorzieningen van belang is dat deze parkeerplaatsen uitsluitend te gebruiken zijn voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen; • dat bij het ‘paal volgt vraag’ principe, waarbij een laadpaal alleen wordt geplaatst als er een concrete aanvraag ligt vanuit een inwoner in de directe omgeving, het niet aannemelijk is dat bij locaties met veel (extern) bezoek ook een laadpaal zal worden geplaatst; • het daarom in het algemeen belang is om ook op een aantal centrale locaties een laadpaal te plaatsen; • dat de gemeente Lingewaard, op basis van de afspraken die in de concessie zijn gemaakt met de concessiehouder, elk jaar een aantal locaties kan aanwijzen voor een ‘proactieve laadpaal’, wat betekent dat de concessiehouder hier een laadpaal zal plaatsen zonder dat daar een concrete aanvraag vanuit de inwoners aan ten grondslag hoeft te liggen; • dat voor de proactieve locatie in dit besluit is gekozen om één of meerdere van onderstaande redenen: o deze locatie een publieke functie vervult als parkeergelegenheid voor bezoekers (van buiten de gemeente); o bewoners in de omgeving van de beoogde laadpaal in het verleden interesse hebben getoond in de aanschaf van een elektrisch voertuig, maar deze aanschaf hebben uitgesteld vanwege de onzekerheid omtrent de komst van een openbare laadpaal en/of de doorlooptijd van de realisatie daarvan; o deze locatie centraal gelegen is binnen een woonwijk, waar op basis van de prognoses van de gemeente Lingewaard, behoefte aan een laadpaal wordt verwacht; o de verbruikscijfers van laadpalen in de omgeving dusdanig hoog zijn dat een extra laadpaal te verantwoorden is; Verder overwegende dat: • de laadpaal twee aansluitpunten heeft om twee voertuigen tegelijkertijd op te laden; • de laadpaal daarom tussen twee parkeervakken wordt aangebracht; • het in Nederland gebruikelijk is om bij oplaadpunten een of meerdere parkeerplaatsen aan te wijzen als gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen; • er een stimulerende werking uitgaat van de aanwezigheid van gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen; • de gebruiksprognoses voor laadpalen (in het algemeen) aanleiding zijn om direct twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen; • gelet op het bovenstaande het wenselijk is om twee parkeerplaatsen aan te wijzen als gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen; • het instellen van deze maatregel voorts naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke parkeerproblemen ter plaatse; • de onder 'besluit' genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Lingewaard; • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Dit verkeersbesluit strekt tot de volgende belangen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.   Overleg met politie Ingevolge artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met een door de korpschef van de politie gemandateerde verkeersadviseur van de eenheid Oost Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om twee parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het parkeren van elektrische voertuigen ter hoogte van Dr. R. van Oppenraaijstraat 25 in Bemmel, door het plaatsen van een bord, model E8c van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van onderbord AB504.   e.e.a. conform de tekening VB-2024-040 welke ter verduidelijking als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.     Bemmel, 16 mei 2024 namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 22-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. b59295827d548a87919b5b10d576ea22

Gerelateerde berichten