gemeente Lingewaard - instellen voorrangskruising - Kruising Doornenburgseweg in Gendt met zijweg naar 23-29

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - instellen voorrangskruising - Kruising Doornenburgseweg in Gendt met zijweg naar 23-29.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-803466     Onderwerp Voorrangskruising Doornenburgsestraat Gendt   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • de Doornenburgsestraat een weg in het buitengebied van Gendt is; • deze weg in het Wegencategoriseringsplan is gecategoriseerd als een ETW II; • de Doornenburgseweg een zijweg heeft waaraan de woningen Doornenburgsestraat 23 – 29 zijn gelegen; • ook deze zijweg is gecategoriseerd als een ETW II; • bij een kruising tussen ETW wegen eigenlijk geen voorrangsregeling past; • de bewuste zijweg ziet er echter uit als een uitweg van een woning; • de zijweg nu nog is voorzien van een halfverharding; • hierdoor tot nog toe zich eigenlijk nooit problemen hebben voorgedaan; • de zijweg bestraat zal worden; • de uitstraling van een uitweg waarschijnlijk niet zal veranderen voor het verkeer op de ‘grote’ Doornenburgsestraat; • hierdoor mogelijk onduidelijke, en daarmee onveilige, situaties gaan ontstaan; • onduidelijkheid voorkomen kan worden door de voorrang te regelen.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Dit verkeersbesluit strekt tot de volgende belangen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om het kruispunt ter hoogte van Doornenburgstraat 18 van de Doornenburgsestraat en de Doornenburgsestraat te regelen door het plaatsen van de borden B5 en B6 conform bijlage 1 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden en een streep op het wegdek.   Een en ander conform bijgevoegde tekening met nummer VB-2023-032.     Bemmel, 8 september 2023   namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.   U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.   U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.   Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.   Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 13-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. ee811f9a89d59bc27a950afefad6204c

Gerelateerde berichten