gemeente Lingewaard - reserveren van een parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - ter hoogte van Dwarsakker 11 in Gendt

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Lingewaard - reserveren van een parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - ter hoogte van Dwarsakker 11 in Gendt.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: ZS-816352     Onderwerp Mindervalide parkeerplaats ter hoogte van Dwarsakker 11 in Gendt.   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de verkeerskundig medewerker van Openbare Ruimte en Vastgoed, mevrouw S. Maas, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat: • een aanvraag is ontvangen voor het instellen van een individuele gehandicapten parkeerplaats ter hoogte van Dwarsakker 11 in Gendt; • de Dwarsakker binnen de bebouwde kom van de kern Gendt is gelegen; • deze straat een erftoegangsfunctie vervult; • de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart ‘Bestuurder’; • de aanvrager niet kan beschikken over een geschikte parkeergelegenheid op eigen terrein; • het is het belang van de aanvrager is dat de parkeerplek zo dicht mogelijk bij zijn/haar woning ligt; • de gemeente, gelet op het bovenstaande, op grond van haar vastgestelde ‘Beleid individuele gehandicaptenparkeerplaatsen’ voornemens is om ter hoogte van Dwarsakker 11 in Gendt een invalidenparkeerplaats in te richten; • het doel van het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is om de gehandicapte gebruiker daarvan in staat te stellen een actief en mobiel leven te leiden en daardoor aan het algemeen maatschappelijk verkeer kan deelnemen en dit prevaleert boven andere individuele belangen; • de belangen van de mindervalide aanvrager in deze dan ook zwaarder wegen dan die van overige weggebruikers om op deze parkeerplaats te kunnen parkeren.   Vereiste van het besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;   Overleg met politie Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij om ter hoogte van het adres Dwarsakker 11 in Gendt een individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten, door het plaatsen van een bord model E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van onderbord OB309 met daarop het kenteken van de aanvrager en het parkeervak aan te duiden met witte belijning.   Een en ander conform tekening VB-2023-044, welke ter verduidelijking als bijlage aan dit besluit is gevoegd.     Bemmel, 14 september 2023   namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,     S. Maas, verkeerskundig medewerker, team Openbare Ruimte en Vastgoed       Beroepschrift en voorlopige voorziening Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u in beroep gaan. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een beroepschrift indienen via de website www.rechtspraak.nl.   Wanneer u per brief een beroepschrift indient, zet u hierin ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent en de reden van het beroep (motivering). U dient het beroepschrift ook te ondertekenen met uw handtekening.   Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.   Het beroepschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het beroepschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 19-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. fe6a7a2bbcec7ff51e752e75d91c71de

Gerelateerde berichten