Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Kamervoort 41, Angeren en Selleland ong., Huissen’

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Kamervoort 41, Angeren en Selleland ong., Huissen’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 14 december 2023 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Kamervoort 41, Angeren en Selleland ong., Huissen’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn géén zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft geen exploitatieplan vastgesteld. Voor welk gebied? Het perceel Kamervoort 41 in Angeren en het perceel Selleland ongenummerd in Huissen (met kadastrale aanduiding gemeente Huissen, sectie M, nummer 170 (gedeeltelijk). Voor de exacte begrenzing van de plangebieden wordt verwezen naar de digitale verbeelding, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf 1 januari 2024 via www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Wat is het plan? Het bestemmingsplan maakt de functieverandering van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk aan de Kamervoort 41 in Angeren. De (voormalige) bedrijfswoning Kamervoort 41 wordt omgezet in een reguliere woning. In ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsbebouwing op Kamervoort 41 en het realiseren van een landschappelijk inpassingsplan op beide percelen mag op het perceel aan Selleland ongenummerd een woning worden gebouwd. Wat ligt ter inzage? Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Kamervoort 41, Angeren en Selleland ong., Huissen’ met vaststellingsbesluit en de hierbij behorende bijlagen ligt ter inzage met ingang van donderdag 28 december 2023. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting. Waar is dit terug te vinden? -Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.276-VG01 of via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u vanaf 1 januari 2024 het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen via www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Hier kunt u op locatie of op document zoeken. -Het bestemmingsplan kunt u op afspraak digitaal inzien in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (026) 32 60 111. Wanneer ligt dit ter inzage? Alle stukken liggen ter inzage van donderdag 28 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024. Wilt u reageren? Uitsluitend belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Plan in werking? -Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. -Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. -Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ Heeft u vragen? Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. fe76b6ed78d34544e22fd4c9dedb6e0e

Gerelateerde berichten