Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Karstraat 34’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Karstraat 34’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de volgende stukken ter inzage liggen:1.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Karstraat 34;2.het ontwerpbeeldkwaliteitsplan;3.het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinderVoor welk gebied?Het plangebied ligt aan de Karstraat 34 in Huissen, op de hoek met de Zandsedwarsstraat. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de digitale verbeelding, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.Wat is het plan?Het plan voorziet in het herontwikkelen van het perceel aan de Karstraat 34 te Huissen. Op het perceel bevond zich voorheen een boerderij die reeds is gesloopt. Het voornemen is om in het plangebied vijf grondgebonden rijwoningen en drie vrijstaande woningen te realiseren.Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinderVoor de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai ten opzichte van de nieuwe woningen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zal optreden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor dit project op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen.Wat ligt ter inzage?Vanaf donderdag 21 december 2023 liggen de volgende stukken gedurende zes weken ter inzage:1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Karstraat 34’. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting en bijlagen;2.het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Burgemeester en wethouders zijn voornemens dit beeldkwaliteitsplan ter vaststelling voor te leggen aan de raad.3.het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.Waar is dit terug te vinden?Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder vindt u digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.318-ON01 of via http://www.officielebekendmakingen.nl. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u vanaf 1 januari 2024 het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Leest u liever een papieren versie? Deze kunt u inzien bij het Klantcontactcentrum (tijdens openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in BemmelWilt u reageren?Op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan?Iedereen kan tijdens de termijn van terinzagelegging van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via www.lingewaard.nl/een-zienswijze-tegen-een-ontwerpbestemmingsplan-indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder?Uitsluitend belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Belanghebbende in het kader van de Wet geluidhinder is degene die een bijzondere en rechtens te erkennen relatie heeft tot het object waarop het besluit betrekking heeft (dit is de toekomstige eigenaar/bewoner en de aanvrager van de omgevingsvergunning om deze woningen te bouwen). Voor een mondelinge zienswijze op de genoemde plannen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Klantcontactcentrum op ons algemene telefoonnummer (026) 32 60 111.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. gmb-2023-537466

Gerelateerde berichten