Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Karstraat 34’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Karstraat 34’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 24 april 2024 het bestemmingsplan 'Buitengebied Lingewaard, Karstraat 34’ heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en in de Reactienota zienswijzen beantwoord. De zienswijzen hebben niet tot aanpassing van het bestemmingsplan geleid. Voor welk gebied?Het plangebied ligt aan de Karstraat 34 in Huissen, op de hoek met de Zandsedwarsstraat. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de digitale verbeelding, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.Wat is het plan?Het plan voorziet in het herontwikkelen van het perceel aan de Karstraat 34 te Huissen. Op het perceel bevond zich voorheen een boerderij die reeds is gesloopt. Het voornemen is om in het plangebied vijf grondgebonden rijwoningen en drie vrijstaande woningen te realiseren.BeeldkwaliteitsplanVoor de ontwikkeling van het gebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het beeldkwaliteitsplan is aan de hand van eisen voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte aangegeven welke beeldkwaliteit wordt nagestreefd. Het beeldkwaliteitsplan is ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad en is onderdeel van de Gids ruimtelijke kwaliteit.Wat ligt ter inzage?Het vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied Lingewaard, Karstraat 34’ met vaststellingsbesluit en de hierbij behorende bijlagen ligt samen met het beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere waarden ter inzage met ingang van donderdag 9 mei 2024. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting. De gemeenteraad heeft geen exploitatieplan vastgesteld.Waar is dit terug te vinden?Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Karstraat 34’ is digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.318-VG01of via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken in te zien. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u het bestemmingsplan ook raadplegen via www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Hier kunt u op locatie of op document zoeken. Alle analoge stukken liggen ook ter inzage bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentehuis van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel.Wanneer ligt dit ter inzage?Alle stukken liggen ter inzage van donderdag 9 mei 2024 tot en met donderdag 20 juni 2024.Wilt u reageren?Uitsluitend belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 10 mei 2024 tot en met donderdag 20 juni 2024 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Plan in werking?Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State: https://digitaalloket.raadvanstate.nlBesluit hogere waarden Wet geluidhinderVoor de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai ten opzichte van de nieuwe woningen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zal optreden. Burgemeester en wethouders hebben voor dit project op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld. De beschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 9 mei 2024 gedurende zes weken op de volgende wijze ter inzage en is op de volgende wijze raadpleegbaar:- De beschikking is digitaal als bijlage bij de publicatie van het bestemmingsplan in het (elektronisch) Gemeenteblad opgenomen. De publicatie is te vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl;- De beschikking ligt ter inzage bij het Klantcontactcentrum (tijdens openingstijden) van de gemeente Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen de beschikking uitsluitend belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s – Gravenhage. Belanghebbende in het kader van de Wet geluidhinder is degene die een bijzondere en rechtens te erkennen relatie heeft tot het object waarop het besluit betrekking heeft (dit is de toekomstige eigenaar/bewoner en de aanvrager van de bouwvergunning voor deze woningen).Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State: https://digitaalloket.raadvanstate.nlBemmel, 8 mei 2024

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. gmb-2024-193577

Gerelateerde berichten